facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Opłaty

Opłata za świadczenia określana jest w Uchwale nr XXXVI.342.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (Dz.U. z dnia 5 grudnia 2013 roku poz. 3318).

Usługi świadczone przez przedszkola uwzględniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-13.

Opłata obejmuje koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych w wysokości jeden złoty trzydzieści groszy (1,30 zł) za każdą godzinę zajęć w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć z realizacji podstawy programowej. Są to:

Na wniosek rodziców posiadających „Ełcką Kartę Rodziny 3+” opłata ulega zmniejszeniu o 25% za godzinę zajęć.

Podstawą do udzielenia ulg jest złożenie do dyrektora przedszkola przez rodziców oświadczenia o posiadaniu „Ełckiej Karty Rodziny 3+”, obowiązującej na okres objęty wnioskiem o zmniejszenie opłaty.

Opłata za wyżywienie: stawka dzienna za 4 posiłki wynosi 9 zł.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

Opłaty za przedszkole po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty z Panią intendentką przelewamy na konto Miejskiego Przedszkola „Słoneczna Ósemka” do 15 dnia każdego miesiąca.

Dane do przelewu:

Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” ul.Dobrzańskiego 3 19-300 Ełk nr konta 85 1020 4724 0000 3102 0075 9951 Tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc.