facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Rekrutacja na rok szkolny 2018 / 2019

Spis treści

Informacja dotycząca naboru dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok szkolny 2018/2019

Terminy

↑ spis treści ↑

Zarządzenie nr 1370.2018 Prezydenta Miasta Ełku

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z poźn. zm.), zarządza się, co następuje:

Prezydent Miasta Ełku

 • Tomasz Andrukiewicz
↑ spis treści ↑

Załącznik do Zarządzenia Nr 1370.2018 Prezydenta Miasta Ełku

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 26.02.2018 r. - 16.03.2018 r. 23.04.2018 r. - 04.05.2018 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych. 19.03.2018 r. - 05.04.2018 r. 07.05.2018 r. - 24.05.2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych /zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem/. 06.04.2018 r. 25.05.2018 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - w postaci pisemnego oświadczenia. 09.04.2018 r. - 12.04.2018 r. 28.05.2018 r. - 31.05.2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 13.04.2018 r. godz. 15:00 01.06.2018 r. godz. 15:00
↑ spis treści ↑

Zarządzenie nr 1375.2018 Prezydenta Miasta Ełku

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie określania wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Ełk.

Na podstawie art. 152 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Prezydent Miasta Ełku

 • Tomasz Andrukiewicz
↑ spis treści ↑

Uchwała nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 131 ust. 4 - 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

Przewodniczący Rady Miasta Ełku

 • Dariusz Wasilewski
↑ spis treści ↑

Dokumenty do pobrania

Załączniki do Zarządzenia nr 1370.2018

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do miejskiego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata
 • Załącznik nr 3 - Oświadcznie wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Załączniki do Uchwały nr XL.409.18

 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu działalności rolniczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, przez rodzeństwo kandydata
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie rodzica kandydata o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola

Inne

 • Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu
 • Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola
↑ powrót ↑