facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Rekrutacja na rok szkolny 2017 / 2018

Przedszkole prowadzi nabór na 56 wolnych miejsc.

Spis treści

Informacja dotycząca naboru dzieci do przedszkoli publicznych rok szkolny 2017/2018 prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk

Terminy

Zarządzenie nr 947.2017 Prezydenta Miasta Ełku

z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1), ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z uchwałą Nr XIV.157.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, zarządzam, co następuje:

Prezydent Miasta Ełku

  • Tomasz Andrukiewicz
↑ spis treści ↑

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 947.2017 Prezydenta Miasta Ełku

z dnia 20 stycznia 2017 r.

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

Harmonogram
Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 13.02.2017 r. - 02.03.2017 r. 10.04.2017 r. - 28.04.2017 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych. 03.03.2017 r. - 23.03.2017 r. 01.05.2017 r. - 23.05.2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych /zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem /. 24.03.2017 r. 24.05.2017 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 27.03.2017 r. - 30.03.2017 r. 25.05.2017 r. - 30.05.2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 31.03.2017 r. godz. 15:00 31.05.2017 r. godz. 15:00
↑ spis treści ↑

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 947.2017 Prezydenta Miasta Ełku

z dnia 20 stycznia 2017 r.

Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018, w tym niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów w pierwszym etapie rekrutacji oraz w drugim etapie rekrutacji (uzupełniającym).

↑ spis treści ↑

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 947.2017 Prezydenta Miasta Ełku

z dnia 20 stycznia 2017 r.

Kryteria ustawowe

Na podstawie art. 20c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) - na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

W/w kryteria mają jednakową wartość.

Ustalona wartość: każde kryterium – 20 pkt.

↑ spis treści ↑

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 947.2017 Prezydenta Miasta Ełku

z dnia 20 stycznia 2017 r.

Kryteria określone przez organ prowadzący i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego).

Zgodnie z uchwałą Nr XIV.157.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk

↑ spis treści ↑

Dokumenty do pobrania

↑ powrót ↑