facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola „Słoneczna Ósemka” w Ełku

Spis treści

Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych. Ma on za zadanie określać, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania czy zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

1. Cel główny

Wspomaganie rozwoju dziecka, zgodne z jego wrodzonymi możliwościami twórczymi i intelektualnym.

↑ spis treści ↑

2. Cele szczegółowe

↑ spis treści ↑

3. Zadania główne programu

↑ spis treści ↑

4. Adresaci programu

↑ spis treści ↑

5. Realizacja programu

5.1 Tworzenie warunków do budowania dziecięcych systemów wartości i poznawania rzeczywistości poprzez wdrażanie zasad życia społecznego

5.1.1 Formy realizacji
↑ spis treści ↑
5.1.2 Cele
↑ spis treści ↑
5.1.3 Oczekiwane efekty
↑ spis treści ↑

5.2 Stwarzanie warunków sprzyjających uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska, miłości do ojczyzny

5.2.1 Formy realizacji
↑ spis treści ↑
5.2.2 Cele
↑ spis treści ↑
5.2.3 Oczekiwane efekty
↑ spis treści ↑

5.3 Rozwijanie umiejętności i nawyków oraz poznawanie zachowań, które pozwolą doskonalić dzieciom umiejętności w zakresie samoobsługi.

5.3.1 Formy realizacji
↑ spis treści ↑
5.3.2 Cele
↑ spis treści ↑
5.3.3 Oczekiwane efekty
↑ spis treści ↑

5.4 Stwarzanie warunków do przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju, o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, predyspozycjach, uzdolnieniach i zainteresowaniach

5.4.1 Formy realizacji
↑ spis treści ↑
5.4.2 Cele
↑ spis treści ↑
5.4.3 Oczekiwane efekty
↑ spis treści ↑

6. Sposoby ewaluacji programu

↑ spis treści ↑

7. Metody realizacji programu

↑ spis treści ↑

Opracowanie