facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Program profilaktyczny Miejskiego Przedszkola „Słoneczna Ósemka” w Ełku

Spis treści

1. Założenia programu

Celem wychowania przedszkolnego jest tworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach oraz rozwijanie sprawności fizycznej, która ma wpływ na stan zdrowia dzieci oraz poznawanie praw i obowiązków, które przysługują każdemu dziecku, a poszanowane są przez osoby dorosłe. Opracowanie i realizacja programu profilaktycznego ma na celu uporządkowanie i wyznaczenie kierunków pracy w zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych postaw i zachowań. Wdrażanie programu wymaga współdziałania nauczycieli ze środowiskiem rodzinnym w celu osiągnięcia skuteczności działania.

↑ spis treści ↑

2. Cele ogólne programu

Tworzenie warunków sprzyjających:

↑ spis treści ↑

3. Zagadnienia

↑ spis treści ↑

4. Metody pracy

↑ spis treści ↑

5. Formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym w zakresie realizacji programu profilaktyki przedszkola

Prezentowanie celów programu oraz zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających osiągnięcie celów będzie realizowane poprzez:

↑ spis treści ↑

6. Realizacja programu

6.1 Bezpieczna zabawa i zachowanie w przedszkolu, domu

To pierwszy obszar, w którym dziecko, mając na względzie swoje poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej autonomii i wolności musi nauczyć się przestrzegania nakazów i zakazów zapewniających bezpieczeństwo innym. Dziecko musi nauczyć się przewidywać i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę ewentualnego niebezpieczeństwa, jakie może zaistnieć podczas wspólnej zabawy, wspólnego funkcjonowania z innymi dziećmi w przedszkolu. Środowisko domowe to miejsce, w którym również istnieje wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa dziecka. Dziecko nie tylko musi je poznać, ale przede wszystkim zrozumieć konsekwencje nieprzestrzegania zasad związanych z przeciwdziałaniem ich wystąpieniu.

↑ spis treści ↑
6.1.1 Cele szczegółowe
↑ spis treści ↑
6.1.2 Zadania do realizacji
↑ spis treści ↑
6.1.3 Efekty
↑ spis treści ↑

6.2 Bezpieczeństwo na drodze

Dziecko, będąc uczestnikiem ruchu drogowego, powinno również znać podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Obowiązek przygotowania dziecka do uczestnictwa w ruchu drogowym spoczywa na rodzicach, a także na nauczycielach przedszkoli. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności czy nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach w przyszłości.

↑ spis treści ↑
6.2.1 Cele szczegółowe
↑ spis treści ↑
6.2.2 Zadania do realizacji
↑ spis treści ↑
6.2.3 Efekty
↑ spis treści ↑

6.3 Higiena osobista i jamy ustnej oraz zapobieganie chorobom

Dzieciństwo to okres, w którym dziecko nabywa podstawowych nawyków związanych z dbałością o higienę osobistą i otoczenia, rozumieniem ich znaczenia w utrzymaniu stanu zdrowia. Przedszkole jest instytucją, w której dziecko spędza znaczną część dnia, w której musi utrwalać wyniesione z domu nawyki lub je nabywać. Ugruntowane w tym okresie przyzwyczajenia decydują o jego późniejszym stylu życia. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy, ale i odpowiedzialność za własne zdrowie.

↑ spis treści ↑
6.3.1 Cele szczegółowe
↑ spis treści ↑
6.3.2 Zadania do realizacji
↑ spis treści ↑
6.3.3 Efekty
↑ spis treści ↑

6.4 Zdrowe odżywianie

Przekazywanie wiedzy o zdrowym odżywianiu i kształtowanie nawyków związanych ze spożywaniem produktów, które warunkują utrzymanie zdrowia i prawidłowej wagi są kolejnym ważnym zadaniem edukacji przedszkolnej. Środowisko rodzinne nie zawsze jest miejscem, w którym dba się o nawyki żywieniowe. Duża dostępność i niska cena produktów wysokokalorycznych, zawierających duże ilości np. soli, cukru, tłuszczu sprawia, że rodzice sięgają po nie bez zastanawiania się nad konsekwencjami dla zdrowia tych, którzy je spożywają, nawet jeśli są to dzieci.

↑ spis treści ↑
6.4.1 Cele szczegółowe
↑ spis treści ↑
6.4.2 Zadania do realizacji
↑ spis treści ↑
6.4.3 Efekty
↑ spis treści ↑

6.5 Aktywny styl życia

Aktywność ruchowa dziecka, pomimo, że jest to naturalna potrzeba rozwojowa, również wymaga szczególnego zrozumienia i podejścia w organizacji środowiska przedszkolnego. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby na tę formę aktywności została przeznaczona znaczna część pobytu dziecka w przedszkolu. Umożliwianie dziecku wyzwalania energii podczas zabaw ruchowych, kształtowanie aktywnego stylu życia to kolejne ważne zadanie wychowania przedszkolnego. Od nawyków rozwiniętych w wieku przedszkolnym, będzie zależała aktywność w dorosłym życiu.

↑ spis treści ↑
6.5.1 Cele szczegółowe
↑ spis treści ↑
6.5.2 Zadania
↑ spis treści ↑
6.5.3 Efekty
↑ spis treści ↑

6.6 Żyjemy w zgodzie z naturą

Życie w zgodzie z natura ma zbawienny wpływ na organizm ludzki. Przebywanie w otoczeniu przyrody pobudza i daje siłę. Przedszkole uczy poszanowania środowiska przyrodniczego, w którym żyjemy. Kształtuje w dzieciach postawy proekologiczne i zachęca do przebywania na łonie natury i dbania o zwierzeta, ptaki, owady żyjące w naszym otoczeniu. Jak również zachęca do samodzielnych praktyk ogrodniczych w otoczeniu przedszkolnym.

↑ spis treści ↑
6.6.1 Cele szczegółowe
↑ spis treści ↑
6.6.2 Zadania
↑ spis treści ↑
6.6.3 Efekty
↑ spis treści ↑

6.7 Profilaktyka uzależnień

↑ spis treści ↑
6.7.1 Cele szczegółowe
↑ spis treści ↑
6.7.2 Zadania
↑ spis treści ↑
6.7.3 Efekty
↑ spis treści ↑

6.8 Pogłębiamy kompetencje nauczycieli przedszkola - doskonalimy umiejętności pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi

Nauczyciel wychowania przedszkolnego wywiera bardzo duży wpływ na swoich podopiecznych. Swoim zachowaniem, osobowością oraz postawą może stymulować rozwojem dzieci. Praca nauczyciela wychowania przedszkolnego ma charakter bardzo specyficzny. Nauczyciel ten pełni pełną funkcję dydaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą, funkcję wzorca osobowego oraz funkcję środowiskową. Powierzone mu dzieci wymagają szczególnej troski i cierpliwości, co przyczynia się do tego, iż od grupy zawodowej nauczycielek wymaga się szerokiego zakresu wiedzy. Ze względu na specyfikę pracy potrzebna jest wiedza o etapach, jakie przechodzi dziecko w różnych okresach wieku przedszkolnego w dziedzinie rozwoju mowy, myślenia, twórczości plastycznej, rozwoju społecznego.

↑ spis treści ↑
6.8.1 Cele szczegółowe
↑ spis treści ↑
6.8.2 Zadania
↑ spis treści ↑
6.8.3 Efekty
↑ spis treści ↑

6.9 Uświadamiamy dzieciom ich prawa i obowiązki

Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka, tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Prawa dziecka są więc naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecko pozbawić. Dziecko znające swoje prawa jest w stanie świadomie z nich korzystać. Zaczyna rozumieć, że jest traktowane przez Państwo podmiotowo a nie przedmiotowo, że ma prawa, które muszą być respektowane. To niezwykle ważne bo w ten sposób buduje się społeczeństwo obywatelskie. Jednocześnie dziecko świadome swoich praw jest w stanie łatwiej obronić się przed przemocą, krzywdzeniem, dyskryminacją bo wie, że ma do tego prawo i że są instytucje, które powinny mu pomóc.

↑ spis treści ↑
6.9.1 Cele szczegółowe
↑ spis treści ↑
6.9.2 Zadania
↑ spis treści ↑
6.9.3 Efekty
↑ spis treści ↑

7. Ewaluacja

Ewaluacji Programu Profilaktycznego Przedszkola dokonano na podstawie:

Należy pamiętać, że środowisko przedszkolne nie jest w stanie w pełni wypracować zachowań profilaktycznych u dzieci. W podejmowanych działaniach konieczny jest udział środowiska rodzinnego, wypracowanie jednolitej płaszczyzny oddziaływania na zachowania i postawy dzieci.

↑ spis treści ↑

Opracowanie