facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Koncepcja pracy i rozwoju Miejskiego Przedszkola „Słoneczna Ósemka” w Ełku

według elementów teorii inteligencji wielorakich Hawarda Gardnera

„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.”

Spis treści

1. Wizja przedszkola

„Akceptuj, toleruj, wspieraj”

↑ spis treści ↑

2. Misja przedszkola

↑ spis treści ↑

3. Model absolwenta Miejskiego Przedszkola „Słoneczna Ósemka” w Ełku

↑ spis treści ↑

4. Założenia teoretyczne koncepcji przedszkola

Podstawa teoretyczna koncepcji przedszkola opiera się na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wynika z niej kształcenie i wychowanie skoncentrowane na dziecku, jego zdolnościach i zainteresowaniach. Szczególnym elementem koncepcji pracy pedagogicznej naszego przedszkola jest rozwijanie zdolności i inteligencji wielorakich naszych wychowanków, na podstawie teorii Hawarda Gardnera z uwzględnieniem działań zdrowotnych, ekologicznych, oraz programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola.

Haward Gardner ogłosił 8 typów inteligencji:

Pracując na bazie inteligencji wielorakich pamiętamy:

↑ spis treści ↑

5. Cele koncepcji pracy przedszkola

5.1 Zarządzanie i organizacja

↑ spis treści ↑

5.2 Opieka, wychowanie i edukacja

Uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów.

↑ spis treści ↑

6. Strategie i metody

Strategie Metody
Asocjacyjna - przyswajanie przez dzieci gotowej wiedzy.
 • Metoda podająco-ilustracyjna

  • Pogadanka
  • Rozmowa
  • Praca z książką
Badawcza - samodzielne przyswajanie wiedzy przez dzieci na drodze rozwiązywania problemów, szukania odpowiedzi, rozwiązywanie zadań różnymi sposobami, samodzielnego podejmowania decyzji, oceniania i obserwowania.
 • Burza mózgów
 • Sytuacyjna
 • Gry dydaktyczne
 • Obserwacja
 • Pomiar
Eksponująca - wyzwalanie i pobudzanie przeżyć dzieci poprzez prezentacje różnych utworów muzycznych, plastycznych, wykorzystanie metod ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej, dramowej i technicznej.
 • Metoda impresyjna

  • Tworzenie sytuacji wywołujących przeżycia emocjonalne.
 • Metoda ekspresyjna

  • Wyrażanie własnych uczuć i przeżyć w twórczości i działaniu.
Operacyjna - to działania dzieci wymagające stosowanie metod praktycznych.
 • Zajęcia praktyczne
 • Eksperymenty
 • Zajęcia terenowe i techniczne
 • Prace hodowlane
 • Udział w akcjach i uroczystościach
 • Prace na rzecz środowiska i przedszkola
 • Ćwiczenia utrwalające
↑ spis treści ↑

7. Kierunki realizacji koncepcji pracy

Rodzaj zdolności Kierunki pracy z dzieckiem Metody nauczania
Zdolności lingwistyczne
 • Zachęcanie do twórczych działań werbalnych.
 • Rozwijanie języka pod względem komunikacyjnym, gramatycznym, słownikowym.
 • Rozwijanie zdolności poznawczych.
 • metody podające (m.in. pogadanka, opowiadanie, objaśnienie),
 • metody problemowe (m.in. metody aktywizujące),
 • metody eksponujące (film, przedstawienie),
 • metody programowane (z użyciem komputera),
 • metody praktyczne (m.in. pokaz i ćwiczenia ),
 • Metoda Dobrego Startu,
 • metoda I. Majchrzak – „Wprowadzanie dziecka w świat pisma”,
 • metoda G. Domana,
 • techniki parateatralne,
 • drama,
 • metoda projektów,
 • metoda story line,
 • Naturalna Nauka Języka,
 • techniki relaksacyjne,
 • techniki plastyczne,
 • metoda żywego słowa,
 • metoda odtwarzania,
 • metody słowne,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń,
 • metoda samodzielnych doświadczeń.
Zdolności wizualno-przestrzenne
 • Rozwijanie wyobrażni i myślenia przestrzennego poprzez rysowanie, malowanie, lepienie i konstruowanie.
 • Zachęcanie do projektowania prostych budowli z klocków lub innych elementów modeli wizualnych.
 • Zapoznawanie dzieci ze słownictwem koniecznym podczas poruszania się w przestrzeni: za, pod, przed, z lewej strony, z prawej strony, w środku).
 • metody podające (m.in. pogadanka, opowiadanie, opis, objaśnienie),
 • metody problemowe (m.in. metody aktywizujące),
 • metody eksponujące (m.in. film, sztuka teatralna, wystawa),
 • metody programowane (z użyciem komputera),
 • metody praktyczne (m.in. pokaz i ćwiczenia przedmiotowe),
 • system Edukacja Przez Ruch,
 • metoda I. Majchrzak –„Wprowadzanie dziecka w świat pisma”,
 • techniki parateatralne,
 • drama,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
Zdolności muzyczne
 • Rozwijanie muzykalności dzieci.
 • Zapoznawanie z instrumentami muzycznymi.
 • Zapoznawanie z brzmieniem różnych instrumentów muzycznych.
 • Doskonalenie pamięci muzycznej i koncentracji uwagi.
 • Zachęcanie dzieci do swobodnych ruchów inspirowanych muzyką.
 • Uwrażliwianie dzieci na zmieniające się tempo i dżwięki.
 • Zachęcanie do śpiewania piosenek.
 • Zapoznawanie dzieci z różnymi melodiami i tańcami z całego świata na przestrzeni różnych wieków.
 • metody podające (m.in. pogadanka, opowiadanie, opis, objaśnienie),
 • metody problemowe (m.in. metody aktywizujące),
 • metody eksponujące (m.in. film, sztuka teatralna, wystawa),
 • metody praktyczne (m.in. pokaz i ćwiczenia przedmiotowe),
 • Metoda Dobrego Startu,
 • system Edukacja Przez Ruch,
 • metoda Aktywnego Słuchania Muzyki B. Strauss,
 • techniki parateatralne, drama,
 • metoda A. i M. Kniessów (gimnastyka twórcza),
 • koncepcja C. Orffa,
 • obserwacja,
 • eksperyment,
 • muzykoterapia.
Zdolności kinestetyczne
 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka.
 • Tworzenie warunków do rozwoju estetyki ruchu.
 • Do wyrażania emocji za pomocą ciała.
 • Zachęcanie do ćwiczeń gimnastycznych i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych.
 • metody praktyczne (m.in. pokaz i ćwiczenia przedmiotowe),
 • system Edukacja Przez Ruch,
 • techniki parateatralne,
 • drama,
 • koncepcja C. Orffa,
 • metoda R. Labana,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • metoda A. i M. Kniessów (gimnastyka twórcza),
 • Metoda Nowe Rytmy,
 • metoda opowieści ruchowej J.G.Thulina,
 • kinezjologia edukacyjna (metoda P. Dennisona, „gimnastyka umysłu”),
 • obserwacja,
 • metody relaksacyjne.
Zdolności logiczno-matematyczne
 • Rozwijanie zdolności liczenia , porównywania, porządkowania w działaniu praktycznym.
 • Kształtowanie pojęć matematycznych.
 • metody podające (m.in. pogadanka, opowiadanie, opis, objaśnienie), metody problemowe (m.in. metody aktywizujące),
 • metody programowane (z użyciem komputera),
 • metody praktyczne (m.in.pokaz i ćwiczenia przedmiotowe),
 • system Edukacja Przez Ruch,
 • kinezjologia edukacyjna (metoda P. Dennisona, „gimnastyka umysłu”),
 • koncepcja E. Gruszczyk -Kolczyńskiej.
Zdolności interpersonalne
 • Kształtowanie pozytywnych postaw względem drugiego człowieka.
 • Uwrażliwianie dzieci na to, że każdy człowiek jest inny.
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia innych i współodczuwania.
 • Zachęcanie do nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • metody podające (m.in. pogadanka, opowiadanie, opis, objaśnienie),
 • metody problemowe (m.in. metody aktywizujące),
 • metody eksponujące (m.in. film, sztuka teatralna, wystawa),
 • metody programowane (z użyciem komputera),
 • metody praktyczne (m.in. pokaz i ćwiczenia przedmiotowe),
 • system Edukacja Przez Ruch,
 • techniki parateatralne,
 • drama,
 • koncepcja C. Orffa,
 • metoda R. Labana,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • metoda A. i M. Kniessów (gimnastyka twórcza),
 • Metoda Nowe Rytmy,
 • metoda opowieści ruchowej J.G.Thulina,
 • kinezjologia edukacyjna (metoda P. Dennisona, „gimnastyka umysłu”),
 • obserwacja,
 • metody relaksacyjne
Zdolności intrapersonalne
 • Zachęcanie do poznawania własnych emocji, uczuć.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania uczuć pozytywnych i negatywnych.
 • Zachęcanie do poznawania swoich mocnych i słabych stron.
 • metody podające (m.in. pogadanka, opowiadanie, opis, objaśnienie),
 • metody problemowe (m.in. metody aktywizujące),
 • metody eksponujące (m.in. film, sztuka teatralna, wystawa),
 • system Edukacja Przez Ruch,
 • techniki parateatralne,
 • drama,
 • obserwacja,
 • metody relaksacyjne,
 • muzykoterapia
Zdolności przyrodnicze
 • Zachęcanie dzieci do poznawania środowiska naturalnego.
 • Uwrażliwianie na potrzebę ochrony środowiska.
 • metody podające (m.in. pogadanka, opowiadanie, opis, objaśnienie),
 • metody problemowe (m.in. metody aktywizujące),
 • metody programowane (z użyciem komputera),
 • metody praktyczne (m.in. pokaz i ćwiczenia przedmiotowe),
 • Metoda Dobrego Startu.
↑ spis treści ↑

8. Działania nauczycieli

Zakres Działania
Rozwój osobisty
 • Szkolenia.
 • Wymiana wiedzy i doświadczenia z innymi nauczycielami i rodzicami.
 • Doskonalenie umiejętności obserwowania i diagnozowania dzieci.
 • Radzenie sobie z nowymi problemami.
 • Praca w zespole.
 • Planowanie strategicznie.
 • Planuje, ocenia jakość i efekty swojej pracy.
 • Stosuje aktywne metody nauczania.
Praca z dziećmi:
 • adaptacja dzieci w przedszkolu
 • Rozpowszechnianie informatora promującego działalność przedszkola, gazetka, strona www, publikacje.
 • Dni otwarte.Spotkanie ze specjalistami: logopeda, pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta widzenia.
 • diagnoza inteligencji wielorakich
 • Diagnoza potrzeb, zdolności, umiejętności oraz potrzeb poprzez obserwację itp.
 • Diagnozowanie umiejętności na podstawie analizy ankiety dla rodziców „Talenty mojego dziecka”.
 • rozwijanie inteligencji wielorakich
 • Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci.
 • Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby.
 • Programy profilaktyczny i wychowawczy.
 • Rozwijanie postaw asertywnych.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z uczuciami, przeżyciami, emocjami.
 • promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia w zgodzie ze środowiskiem, zachowania proekologiczne
 • Realizacja projektów, programów, zajęć dodatkowych np.: program wychowawczy i profilaktyczny, projekt zdrowotny „Zdrowy Przedszkolak”, „Akademia Super Przedszkolaka”, „Aquafresh”, „Mamo, Tato wolę wodę”, „Klub Pancernika”, ”Czyste Powietrze wokół nas” i zajęcia z muzykoterapii, bajkoterapii, logorytmiki, plastyczne, techniczne, teatralne itd.
Organizacja miejsca pracy i przestrzeni edukacyjnej
 • Organizuje przestrzeń edukacyjną w sposób ciekawy, bogaty, inspirujący.
 • Organizuje różne występy, przeglądy, wycieczki, teatrzyki, festyny rodzinne, Dni Otwarte.
 • Zachęca do udziału w konkursach.
↑ spis treści ↑

9. Organizacja pracy i baza przedszkola

Wybór różnorodnej aktywności przez dzieci
 • Zapewnienie wolnego czasu na zabawę, bez ingerowania nauczyciela.
 • Dawanie możliwości wyboru zabawy, czy zajęć.
 • Dbanie o bezpieczeństwo dziecka podczas zabawy.
Dostępność różnorodnych materiałów i pomocy
 • Dziecko powinno mieć materiały plastyczne i inne potrzebne przybory w swoim zasięgu.
 • Ustalanie wspólnych zasad obowiązujących w grupie.
 • Korzystanie ze sprzętu audiowizualnego podczas organizowania zajęć z dziećmi.
Wyposażenie w pomoce, materiały i narzędzia.
 • Zorganizowanie dzieciom przestrzeni do nauki i zabawy.
 • Zorganizowanie różnych ciekawych kącików zabaw i nauki.
 • Zorganizowanie tak placu zabaw, by dziecko czuło się swobodnie i bezpiecznie.
↑ spis treści ↑

10. Współpraca z rodzicami

Zebrania ogólne i grupowe
 • Dostarczanie rodzicom informacji dotyczących pracy przedszkola: odpłatnośc, ubezpieczenia, zajęcia dodatkowe.
 • Wymiana informacji miedzy nauczycielem a rodzicem.
 • Poruszenie spraw związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, organizacyjne, aktualne problemy.
Kontakty indywidualne
 • Konsultacje pedagogiczne raz w miesiącu.
 • Kontakty indywidualne organizowane z inicjatywy rodziców bądź nauczyciela; służą lepszemu zrozumieniu zachowania dziecka oraz podejmowaniu wspólnych, jednakowych i skutecznych oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.
Zajęcia adaptacyjne
 • Dzień Otwarty.
 • Zajęcia skierowane do rodziców dzieci 3-letnich po raz pierwszy przekraczających próg przedszkola, mające na celu złagodzenie trudności związanych z adaptacją dziecka w przedszkolu, organizowane w sierpniu i prowadzone w formie wspólnych zabaw.
Zajęcia otwarte
 • Wynikające z planu współpracy ze środowiskiem.
 • Wynikające z kalendarza uroczystości przedszkolnych.
 • Okazjonalne z udziałem rodziców.
 • Szkoleniowe z udziałem specjalistów.
 • To sposób na poznanie własnego dziecka , ocenienie jego wiadomości, umiejętności, poznanie metod i form pracy stosowanych w przedszkolu.
Rodzinne zabawy i konkursy
 • Czynne spotkania edukacyjno-zabawowe rodziców z dziecmi i nauczycielami, służą zaproponowaniu rodzicom nowych, atrakcyjnych sposobów spędzania czasu.
Wspólne świętowanie
 • Spotkania podczas uroczystości przedszkolnych związanych z obchodami Święta Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dni Rodziny i inne.
Wycieczki
 • Wspólne uczestnictwo w wyjazdach poza przedszkole, współdziałanie z nauczycielami w opiece nad dziecmi, stwarzanie radosnej atmosfery.
Konsultacje ze specjalistami
 • Organizowanie konsultacji ze specjalistami: psycholog, logopeda.
Grupowa tablica informacyjna
 • Prezentacja na tablicy planów działań opiekuńczo – wychowawczo-dydaktycznych, bieżących ogłoszeń, informacji na temat osiągnięc przedszkola i jego wychowanków, różnych konkursów, wierszy, piosenek, prac dziecięcych.
Strona internetowa przedszkola
 • Zamieszczanie najważniejszych informacji i wydarzeń z życia społeczności przedszkolnej.
Gazetka przedszkolna
 • Publikowanie gazety przedszkolnej.
Włączanie rodziców w działania na rzecz przedszkola
 • Współorganizowanie akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Góra Grosza” i inne.
 • Udział rodziców w konkursach, uroczystościach przedszkolnych, zajęciach otwartych, warsztatach.
 • Prezentowanie ciekawych zawodów, swoich zainteresowań na forum grupy.
 • Uczestnictwo rodziców w akcjach przedszkolnych np.: zbiórka pokarmu, nakrętek plastikowych, baterii i inne.
 • Zaangażowanie rodziców w działanie na rzecz przedszkola.
 • Angażowanie rodziców w przygotowywanie strojów na przedstawienia przedszkolne.
↑ spis treści ↑

11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Założenia współpracy: Przedszkole współpracuje z ważnymi instytucjami o zasięgu lokalnym, powiatowym i ogólnopolskim, które mogą mieć wpływ na wszechstronny rozwój dzieci i ich zainteresowania poprzez m.in.:

Nadleśnictwo Ełk Współdziałanie w realizacji edukacji przyrodniczo-ekologicznej poprzez: wycieczki, konkursy, zbiórki karmy, pogadanki, działalność plastyczną, zajęcia edukacyjne
Instytucje kultury Muzeum Historyczne, ECK, Szkoła Artystyczna. Współdziałanie w zakresie edukacji muzycznej , teatralnej, plastycznej, poprzez wystawy, spotkania muzealne, koncerty, przeglądy itd.
Miejska Biblioteka Publiczna Współdziałanie w realizacji edukacji czytelniczej poprzez spotkania biblioteczne, czytelnicze, konkursy, wycieczki, wspólne zajęcia edukacyjne.
Centrum Edukacji Ekologicznej Udział dzieci i nauczycieli w warsztatach, konkursach, zajęciach, akcjach, zbiórce surowców wtórnych.
Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zdrowie Policja, straż pożarna, straż miejska, przychodnia lekarska, stomatolog, Sanepid, Szkoła Policealna „Medyk” w Ełku. Współdziałanie w realizacji szeroko rozumianego bezpieczeństwa poprzez spotkania edukacyjne w przedszkolu, wycieczki, konkursy, pokazy sprawności służb bezpieczeństwa.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Diagnozowanie dzieci z problemami, pomoc w rozpoznawaniu kłopotów wychowawczych, organizacja zajęc integracyjnych.
Ośrodek Sportu i Rekreacji Stadion, Mosir, Pływalnia, współdziałanie w ramach promowania zdrowego stylu życia.
Urzędy i Zakłady Pracy Urząd Miasta, sklepy, Poczta, Piekarnia, Drukarnia i inne.
Instytucje Użyteczności Publicznej Organizujące pomoc na rzecz potrzebujących: Caritas, Klub Seniora „Ploteczka”, Schronisko dla zwierząt, wolontariat.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Media lokalne Gazeta Olsztyńska i Rozmaitości Ełckie, Telewizja Olsztyn.
Wyższe Uczelnie Organizacja praktyk studenckich.
Ełckie szkoły, gimnazjalne i ponadgimnazjalne Współdziałanie w przygotowaniu dzieci do roli ucznia, udział w konkursach, akcjach, zajęciach otwartych, wycieczkach, przedstawieniach.
Przedszkola Miejskie Udział w konkursach, przeglądach, festynach.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Placówki Oświatowe Szkolenia dla nauczycieli.
Teatry profesjonalne, objazdowe Przedstawienia dla dzieci odbywające się w przedszkolu raz w miesiącu.
↑ spis treści ↑

12. Ewaluacja koncepcji

↑ spis treści ↑

Zespół opracowujący koncepcję